Milwaukee Gateway Aerotropolis Corporation is a non-profit organization.

Photos