Personnel File

Shunta Boston-Smith

Milwaukee Police Department Capt. Shunta Boston-Smith.

Content referencing Shunta Boston-Smith

Police Reach Out to Community

Police Reach Out to Community

National Night Out at Washington Park seeks to bridge gap. Results mixed.